Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Prekrasy a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

3. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.prekrasy.com (oraz luster www.prekrasy.pl, www.prekrasy.com.ua), dalej prekrasy.com.

5. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem prekrasy.com jest firma Prekrasy Maryna Zaslavska, zarejestrowaną pod numerem NIP: 9512581105, REGON: 526774941, zwaną dalej Sprzedającym.

6. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.

7. Przez Konsumenta - należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

8. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu prekrasy.com odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

10. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

11. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakości i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów.

12. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT).

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

14. Właściwości towarów opisane są przy każdym produkcie umieszczonym na poszczególnej stronie sklepu internetowego. Prosimy Klientów, aby mieli na uwadze, że wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, w tym, że każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru oraz że są one niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w sklepie Prekrasy mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

2. Definicje

Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument - przez Konsumenta uważa się następujące osoby:

 • osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – tzw. „Konsument sensu stricto“ oraz
 • osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta“.

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.prekrasy.pl (oraz lustra www.prekrasy.pl, www.prekrasy.com.ua), za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca - firma Prekrasy Maryna Zaslavska, zarejestrowana pod numerem NIP: 9512581105, REGON: 526774941, która prowadząc działalność zarobkową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: prekrasy.com lub e-mailowo na adres support@prekrasy.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyka”, znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu “Koszyk”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

4. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja „Konsumenta” w niniejszym Regulaminie), potwierdzają w chwili składania zamówienia Towarów, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.

5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.

6. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 9:00 do 17:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

8. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta zostanie również wysłana faktura VAT.

10. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

11. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

4. Płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

 • karty płatnicze
 • Apple Pay
 • przelew bankowy (na rachunek Sprzedającego – PL 10 1240 6263 1111 0011 3158 4041)

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do 5 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. Dostawa – czas i formy transportu

1. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.

2. Zamówienia realizowane są zazwyczaj w ciągu 48h, jednakże zawsze staramy się, by przesyłka dotarła do Klienta jak najszybciej.

3. Przesyłki wysyłane są do godziny 15:00 każdego dnia.

4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:

 • InPost
 • Orlen
 • Poczta Polska
 • DHL
 • UPS
 • Nova
 • Meest

6. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

7. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

6. Zwrot i wymiana zakupionego produktu, Prawo odstąpienia

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny (ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.)). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Od tego momentu Klient ma kolejne 14 dni na odesłanie Towaru do Sprzedawcy.

2. Kupujący zwracając towar powinien przesłać Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz przesłać towar w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży. Oświadczenie powinno zawierać Adresata, informację co do odstąpienia od umowy, numer zamówienia i datę zamówienia/odbioru, Imię i Nazwisko klienta, adres klienta, podpis klienta oraz datę.

3. Zwroty są przyjmowane na paczkomaty:

 • InPost: Paczkomat WAW93M, ul. Rzeczypospolitej 29E, Warszawa
 • Orlen: Automat Paczkowy 873543, ul. Kubickiego 19, Warszawa
 • E-mail: support@prekrasy.com
 • Tel.: 48 733 182 060

4. Klient powinien wysłać towar, który chce zwrócić lub wymienić razem z nieuszkodzonym metkami.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedający jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszego regulaminu.

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, co oznacza, że w przypadku wybrania przesyłki innej, niż Orlen paczka, Sprzedawca nie zwróci Klientowi kosztu przesyłki, którą zapłacił za dostarczenie zamówienia do Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi należne płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Klient za zgodą Sprzedającego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wymienić go na inny. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: support@prekrasy.com. W takiej sytuacji postanowienia niniejszego Regulaminu stosuję się odpowiednio, a w szczególności zawarte w pkt. 2.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta”).

7. Ochrona danych osobowych

1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.

2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.

4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce Polityka prywatności na stronie Sklepu.

8. Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).

2. Reklamacje uznawane są tylko i wyłącznie jeżeli, produkt posiada wadę ukrytą lub nie posiada cech określonych przez producenta.

3. Prawo do reklamowania towaru obowiązuje przez 12 miesięcy licząc od dnia otrzymania zamówienia.

4. Reklamacje mogą być rozpatrzone po odesłaniu produktu do Sklepu.

5. Sklep nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

6. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na paczkomaty:

 • InPost: Paczkomat WAW93M, ul. Rzeczypospolitej 29E, Warszawa
 • Orlen: Automat Paczkowy 873543, ul. Kubickiego 19, Warszawa
 • E-mail: support@prekrasy.com
 • Tel.: 48 733 182 060

7. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

8. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 30 dni od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

10. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

11. Reklamacje rozpatrzone negatywnie mogą zostać obciążone dodatkową opłatą związaną z odesłaniem towaru do Klienta. Produkty rozpatrzone negatywnie będą odsyłane tylko na wyraźną prośbę Klienta. W innym wypadku produkt zostaje w Sklepie, a na saldo Klienta zwrócona zostanie kwota równowartości rzeczywistej wartości materiału użytego do wyprodukowania produktu.

12. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

14. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

15. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

16. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

17. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

18. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, tj.: pęknięcia, złamania, rozciągnięcia, wygięcia, zgniecenia na skutek wynikającej siły zewnętrznej jak i przebarwienia po użyciu środków, które mogą wpływać na powłokę produktu tj: środki czystości, perfumy, kwasy itp. lub produkt jest nie kompletny (brak któregoś z elementów w tym kamieni utraconych w wyniku nieodpowiedniego użytkowania) Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.

19. Gwarancji nie podlegają również:

 • powłoki złocone
 • każda ingerencja w produkt określana jako: zmiana rozmiaru pierścionka, wymiana kamienia jubilerskiego, grawerowanie powierzchni oraz wszelkiego rodzaju usługi jubilerskiej wykonane przez osoby trzecie

20. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

21. Reklamacja powinna zawierać:
 • dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
 • wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
 • numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
 • oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu Regulamin sklepu.

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.